Вагоноремонтен
завод-99,
гр. Септември е частно акционерно
дружество, регистрирано през юли 1999 г.
Support by VRZ-99